Regulamin Portalu Zbywaj.pl

Spis Treści:

I.Postanowienia ogólne II.Transakcje III. Postanowienia końcowe

  I. Postanowienia ogólne
 • Artykuł 1. DEFINICJE
 • ZBYWAJ

  Polskie przedsiębiorstwo o nazwie: WAKNE Tomasz Drzewiecki, adres: 86-014 Sicienko, Mochle 65, NIP: 554-268-41-09,

  ZBYWAJ.PL

  prowadzony przez Zbywaj serwis ogłoszeniowo-reklamowy on-line. Świadczy on usługi zwane Transakcjami i jest utrzymywany przez Zbywaj w domenie www.zbywaj.pl,

  TOWAR

  zgodnie z Regulaminem jest to rzecz, prawo lub usługa , które mogą być przedmiotem Transakcji,

  BOK

  biuro obsługi klienta dostęne 24h/dobę poprzez formularz zgłoszeniowy lub pocztę e-mail,

  OGŁOSZENIE

  usługa polegająca na umożliwieniu umieszczenia ogłoszenia w Zbywaj.pl w różnych działach.

  SKLEP INTERNETOWY

  firma, instytucja, prowadząca serwis internetowy oferujący swe towary, usłgi dla potrzeb społeczności internetowej.

  UŻYTKOWNIK

  podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z portalu Zbywaj.pl

  SPRZEDAJĄCY

  Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Zbywaj.pl w oparciu o Transakcje

  KUPUJĄCY

  Użytkownik pragnący nabyć Towar w ramach Zbywaj.pl niezależnie od rodzaju Transakcji lub osoba odwiedzająca serwis zbywaj.pl

  TRANSAKCJE

  procedury opisane w Art. 3. Regulaminu: "Rodzaje Transakcji"

  REGULAMIN

  niniejszy Regulamin Zbywaj.pl

 • Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • 2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dla osób niepełnoletnich (przed 18 rokiem życia) dopuszczalne jest korzystanie ze Zbywaj.pl w zakresie w jakim pozwala na to powszechnie obowiązujące prawo.

  2.2. Podmioty, o których mowa w artykule 2.1. w celu umieszczenia Ogłoszenia powinny wypełnić odpowiedni formularz (Dodaj Ogłoszenie).

  2.3. Zbywaj zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Transakcji w przypadku wystąpienia, zagrożenia bezpieczeństwa Użytkowników. Zbywaj zastrzega sobie możliwość usunięcia lub rozwiązania Transakcji kiedy jej treść narusza Regulamin.

  2.4. Zbywaj nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych błędów hostingu lub ataków hakerskich skierowanych przeciwko Zbywaj.pl (lub partnerom Zbywaj) uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie serwisu Zbywaj.pl.

  II.Transakcje
 • Artykuł 3. RODZAJE TRANSAKCJI
 • 3.1. Zbywaj, jako operator Zbywaj.pl, umożliwia Użytkownikom usługę umieszczania Transakcji w formie ogłoszeń w działach: kupna, sprzedaży, inne (oferty, itp.) a także reklam na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. ZBYWAJ nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży danego Towaru.

  3.2. W ramach ZBYWAJ.PL można przeprowadzić następujące rodzaje Transakcji:

  1. a. płatna usługa umieszczenia Ogłoszenia zgodnie z wybraną ofertą .
  2. b. bezpłatna usługa umieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii, dziale, zgodnie z wybraną ofertą bezpłatną.
  3. e. płatna usługa umieszczania reklam, banerów na stronie głównej i podstronach serwisu w wyniku indywidualnych ustaleń ze Zbywaj.
 • Artykuł 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI
 • 4.1. Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić właściwy formularz dostępny na stronach Zbywaj.pl .

  4.2. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu przez Sprzedającego wymaganych treści Transakcji jest ona przesyłana do sprawdzenia przez administratora/pracownika portalu Zbywaj.

  4.3.Obrót wystawionym w Transakcji Towarem nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, co Sprzedający oświadcza rozpoczynając Transakcję (wysłanie, zatwierdzenie wypełnionego formularza transakcji). Sprzedający także oświadcza, że jest uprawniony do wystawienia Transakcji.

  4.4. Opis Towaru musi być prawdziwy i zgodny ze stanem faktycznym tegoż towaru, a zwłaszcza nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Kupujących. Musi być on także zgodny z wymogami prawa. Jeśli to konieczne, powinien zawierać informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Zbywaj nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Transakcji ponosi wyłącznie Sprzedający. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu. Wszelkie treści zawarte w transakcji muszą być pozbawione wulgaryzmów oraz mieścić się w kanonie zasad ogólnoprzyjętej kultury i dobrego tonu. Umieszczając Transakcję Sprzedający musi więc dokonać weryfikacji treści biorąc pod uwagę możliwość dotarcia do nich osób niepełnoletnich. Łamanie obowiązującego prawa przez Sprzedającego nieść może za sobą konsekwencje prawne i dyscyplinarne ze strony Zbywaj w postaci zablokowania Transakcji z ogólnodostępnej bazy danych. Zbywaj udostępni wszelkie materiały dotyczące konkretnej transakcji (łamiącej przepisy prawa polskiego i postanowiena regulaminu) na prośbę jednostek wymiaru sprawiedliwości działającyh w imieniu osób pokrzywdzonych.

  4.5. Transakcję należy umieścić we właściwej kategorii charakteryzującej rodzaj Towaru jeśli wymaga tego formularz zgłoszenia.

  4.6. Opis transakcji musi zawierać informacje dotyczczące wyłącznie tej samej Transakcji.

  4.7. Sprzedający jest odpowiedzialny za treść zawartą w opisie Transakcji i może dokonywać zmiany/ poprzez formularz edycji ogłoszenia.

  4.8. Sprzedający zobowiązany jest określić cenę przedmiotu sprzedaży.

  4.9. Wystawiając Transakcję Sprzedający udziela zgodę na publikację tej Transakcji w celach promocyjnych Zbywaj.pl bądź innych serwisach internetowych prowadzonych przez Zbywaj i partnerów Zbywaj,

  4.10. Transakcje nie mogą zawierać w szczególności treści pornograficznych, ogłoszeń towarzyskich, treści promujących rasizm, ani profanujących symbole religijne. Publikowane treści Transakcji muszą być zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Artykuł 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI
 • 5.1. Użytkownik uczestniczy w Transakcji umieszczając Ogłoszenie, wizytówkę Sklepu Internetowego lub umieszczając banery czy reklamy na stronach Zbywaj.pl. W celu dokonania każdej z w/w czynności konieczne jest uzupełnienie odpowiedniego formularza na właściwej stronie Zbywaj.pl. Dla akcji reklamowych polegających na wyświetlaniu banerów i reklam na stronach Zbywaj.pl należy podpisać umowę ze Zbywaj (na indywidualnie przygotowanych warunkach). Warunki umowy ustalane będą poprzez BOK.

  5.2. Po upływie czasu, na który była przewidziana transakcja jest ona automatyczne usuwana z bazy danych.

   Zakończenie Transakcji przed upływem czasu na jaki była przewidziana może nastąpić:
  1. a. w Transakcjach usuniętych dobrowolnie przez Sprzedających (np gdy ogłoszenie staje się nieaktualne),
  2. b. w Transakcjach, które łamią postanowienia Regulaminu bądź są szkodliwe społecznie, albo naruszają obowiązujące prawo,

  5.3 W przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, toczące się Transakcje będą adekwatnie wydłużane w czasie.

 • Artykuł 6. TOWARY ZABRONIONE
 • 6.1. Zobowiązaniem Sprzedającego jest niewystawianie w Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub dobro osób trzecich (prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, inne ). Sprzedający zobowiązuje się także niewystawianiać w Transakcjach przedmiotów naruszających dobre obyczaje.

  6.2. Zabronione jest wystawianie przedmiotów, których obrót jest zakazany w oparciu o przepisy prawa.

 • Artykuł 7. ROLA ZBYWAJ
 • 7.1. Zbywaj nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników w ramach Zbywaj.pl ani za następstwa podjętych przez nich działań skierowanych np. na naruszenie dóbr osób trzecich, co zawsze wiąże się ze złamaniem postanowień Regulaminu. Zbywaj nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jakość lub legalność Towarów sprzedawanych w Transakcjach. Prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających (będące elementami treści Transakcji) nie jest sprawdzana przez Zbywaj i dlatego nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za publikację nieprawdziwych informacji (w Transakcjach) ani nie bierze odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć z tego faktu.

  7.2. Zbywaj zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Towaru.

  7.3. Zbywaj może usunąć Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu. Jeśli treść Transakcji łamie obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Zbywaj.pl. może to skutkować natychmiastowym usunięciem Transakcji, a co zatym idzie przestaje być ona wówczas dostępna w Zbywaj.pl. Dalsze czynności w ramach tej Transakcji, są niemożliwe. Sprzedający może wówczas zostać poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

 • Artykuł 8. PŁATNOŚCI
 • 8.1. Usługi świadczone przez Zbywaj w ramach Zbywaj.pl mogą być odpłatne zgodnie z wybraną ofertą. Wysokość opłat za poszczególne usługi i ich opcje oraz zasady ich pobierania określa aktualna oferta.

  8.2. Płatności są realizowane przy udziale partnera Zbywaj - PayU S.A. Główna siedziba: ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495 Płatności dokonuje Sprzedający podczas procesu rejestracji formularza zgłoszenia Transakcji. Opłaty za kampanie reklamowe są uiszczane na konto Zbywaj na podstawie indywidualnych umów.

  8.3. Użytkownikom zlecającym kampanie reklamowe są wystawiane faktury VAT. W tym celu powinni oni przed podpisaniem umowy dopełnić formalności wypełniając stosowny formularz wskazany przez BOK lub wysyłając e-mail (o treści określonej przez BOK) na adres BOK tj: biuro@zbywaj.pl.


  III. Postanowienia końcowe
 • Artykuł 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • 9.1. Podane przez Sprzedających dane osobowe Zbywaj może zbierać i przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w dokumencie "Polityka prywatności" dostępnym na stronach Zbywaj.pl.

 • Artykuł 10. ZMIANY REGULAMINU
 • 10.1. Zbywaj może zmienić Regulamin. Nową wersję usług świadczonych w ramach Zbywaj.pl. wprowadza się z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych i z poszanowaniem zasady "lex retro non agit". Nowa wersja usług staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Zbywaj, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Zbywaj.pl zmienionego Regulaminu,

 • Artykuł 11. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
 • 11.1 Usługi świadczone przez Zbywaj opierają się na umowie pomiędzy Użytkownikiem, a Zbywaj w oparciu o Transakcje. Warunki umowy Transakcji określa Regulamin, w oparciu o prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zbywaj w ramach Zbywaj.pl roztrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze konsultacji i negocjacji. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, roztrzygać będzie właściwy Sąd.

  11.2. W sprawach nieuregulowanych w ninejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 • Artykuł 12. REKLAMACJE
 • 12.1. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji, w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Zbywaj lub odbywają się z naruszeniem postanowień Regulaminu.

  12.2. Reklamację można złożyć wysyłając stosowny mail do BOK na adres e-mail: biuro@zbywaj.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy. Reklamacja musi zawierać informację o numerze Id i rodzaju Transakcji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację (e-mail lub telefon).

  12.3. Dane zawarte w reklamacji muszą być kompletne, a w przeciwnym razie przed rozpatrzeniem reklamacji Zbywaj zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  12.4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Zbywaj w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Zbywaj może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.

  12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail danego Użytkownika.

 • Artykuł 13. WAŻNOŚĆ
 • 13.1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.